Obchodní podmínky

Po-Pá 8:00-17:00 +420 227 030 252

Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi firmou DISKUS, spol. s r.o. (dále jen "Prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "Kupující").
Nedílnou součástí VOP je Reklamační řád.

Prodávající
DISKUS, spol. s r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, IČO: 411 95 183, DIČ: CZ41195183,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 4503.

Kupující
Osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, případně osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena všeobecným obchodním podmínkám.
Kupujícímu koupí produktu, který je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrované značky, obchodního názvu, loga apod., není-li zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Kupující poskytuje prodávajícímu informaci o obchodním jméně a sídle, resp. místu podnikání, právní subjektivitě, IČO resp. DIČ, pokud je kupující registrován jako plátce DPH.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou bez souhlasu kupujícího jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávky

Objednávky je možné provést následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.diskus.cz,
- e-mailem,
- osobně,
- telefonicky.
Kupující obdrží zboží za cenu uvedenou v ceníku v okamžiku objednání. Současně s vyskladněním zboží je vystaven dodací list a faktura, není-li dohodnuto jinak.
Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením stornovacího poplatku, jehož výše je 10% z ceny objednaného zboží.
V případě, že není konkrétní zboží skladem, prodávající kupujícímu potvrdí písemně, telefonicky nebo e-mailem předpokládanou cenu a termín dodání. Cenu zboží až do okamžiku vyskladnění může prodávající měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. O změně ceny předem kupujícího ještě před vyskladněním informuje. V případě nesouhlasu se změnou ceny je kupující oprávněn od objednávky bez sankcí odstoupit.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Informace o produktech v internetovém katalogu a cenících prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

IV. Platební podmínky

Platbu je možné provést následujícími způsoby:
- platba v hotovosti při nákupu,
- platba předem bankovním převodem,
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
- platba faktury převodním příkazem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

V. Dodací podmínky, způsob dopravy

Osobní odběr
Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zaslání přepravní službou
Je možné sjednat i jiný způsob předání. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nelze brát zřetel.

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.